Vlada Republike Hrvatske na svojoj je sjednici objavila prijedlog Zakona o centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, s konačnim prijedlogom Zakona, nakon što je rasprava o tome prošloga tjedna povučena s dnevnog reda radi intervencije ministrice Holy.

Trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima dionice i udjele, posebno u energetskom sektoru, predstavljaju značajan dio bruto društvenog proizvoda, zaposlenosti i tržišne kapitalizacije. Njihovo poslovanje je od velikog značaja za građane i sve dijelove poslovnog sektora. Slijedom navedenog, upravljanje u tim trgovačkim društvima je od presudne važnosti za osiguravanje njihovog pozitivnog doprinosa cjelokupnoj ekonomskoj učinkovitosti i konkurentnosti države.

U proteklom razdoblju, investicije koje su se odvijale u tim trgovačkim društvima ili koje su do njih vođene te koje su vođene od strane tijela državne uprave često su bile bez sustavne kontrole i praćenja Vlade Republike Hrvatske kao imatelja vlasničkih ovlasti. To je imalo za posljedicu da su neke investicije bile neučinkovite, nekoordinirane, neisplative, a i upitne u odnosu na ostvarenje općih ciljeva i strategije razvoja.

Republika Hrvatska kao država često je u nesuglasju između proklamiranih ciljeva svojih gospodarskih politika, s jedne strane, i potrebe profitabilnog poslovanja trgovačkih društava u kojima je imatelj dionica i udjela, s druge strane.

Kako bi se izbjegao nepotreban politički utjecaj ili pasivna državna vlasnička uloga, od izuzetne je važnosti za vlasničko tijelo da se usmjeri na učinkovito ostvarivanje vlasničkih prava. Država kao vlasnik trebala bi se, u pravilu, ponašati kao svaki veliki dioničar kada je u poziciji da značajno utječe na trgovačko društvo i da bude informiran i aktivan dioničar kad ima manjinski udio. Uputno je da svoja vlasnička prava ostvaruje u cilju da zaštiti svoje vlasništvo i optimizira njegovu vrijednost, stoji u smjernicama za donošenje ovoga Zakona.

U pogledu investicija, uočeno je da su, u nedostatku strategije investiranja i praćenja investicija, tijela državne uprave prespora u donošenju odluka, što dovodi do pogoršanja uvjeta financiranja i pogoršanja drugih okolnosti relevantnih za uspješnu realizaciju neke investicije.

Slijedom prethodno navedenih činjenica, Vlada je predložila donošenje ovoga Zakona koji je izrađen uvažavajući Smjernice OECD-a za korporativno upravljanje u državnih tvrtkama i pozitivna iskustva drugih zemalja, a sve s ciljem iznalaženja rješenja za poboljšanje financijske učinkovitosti društava u energetskom sektoru u kojima država ima dionice i udjele te odgovarajućeg i ciljanog usmjeravanja financijskih sredstava na način koji osigurava najveći i dugoročni ekonomski povrat, stabilan rast te centralizirano i sustavno praćenje investicija u Republici Hrvatskoj.

U pronalaženju ravnoteže između nadležnosti države za aktivno izvršavanje njenih vlasničkih funkcija i istovremenog suzdržavanja od nametanja pretjeranog i neprimjerenog političkog utjecaja na radi i upravljanje trgovačkih društava, ovim Zakonom se uređuje praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Nadalje, Zakonom se predlaže da država svoju vlasničku funkciju provodi putem centraliziranog tijela koji djeluje neovisno i u skladu s javno objavljenom vlasničkom politikom i u tom smislu, predlaže osnivanje Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Vlada je u svojem prijedlogu istaknula kako su predložena zakonska rješenja dobar pravni okvir kojim će se doprinijeti povećanju financijske učinkovitosti i transparentnosti poslovanja, ubrzanju procesa odlučivanja u trgovačkim društvima u energetskom sektoru, s odgovarajućim i ciljanim usmjeravanjem financijskih sredstava na način koji osigurava najveći i dugoročni ekonomski povrat, stabilan rast te centralizirano i sustavno praćenje investicija u Republici Hrvatskoj, kao i koordinaciju i vođenje investicija javno privatnog partnerstva u kojima sudjeluju tijela državne uprav, a izvan područja infrastrukture.

Ovome dodajemo kako u smislu ovog Zakona, pojam energetski sektor ima značenje trgovačkih društava u kojima je Republika Hrvatska imatelj dionica i udjela i koja obavljaju sljedeću djelatnost: istraživanje i eksploataciju nafte i plina, proizvodnju naftnih derivata te trgovinu naftnim derivatima i prirodnim plinom, transport nafte naftovodima, transport naftnih derivata produktovodima i drugim oblicima transporta, skladištenje nafte i naftnih derivata, transport i skladištenje plina, LNG terminali, proizvodnju, prijenos, distribuciju i opskrbu električne energije, vođenje elektroenergetskog sustava, organiziranje tržišta električnom energijom, proizvodnju opreme i postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, kao i opreme za primjenu u području transporta i industrije, proizvodnju i distribuciju topline te naposljetku obnovljivi izvori energije.

Djelatnosti Centra su: analiza poslovanja i planova razvoja trgovačkih društava, izrada prijedloga Strategije investicija u energetskom sektoru, kao sastavnog dijela cjelovite Strategije upravljanja državnom imovinom, stručna potpora izrade prijedloga programa investicija na temelju višegodišnjih i godišnjih programa u energetskom sektoru, stručna potpora i sudjelovanje u izradi prijedloga programa investicija, stručna potpora i sudjelovanje u pripremi natječaja i odabiru strateškog partnera, stručna potpora u pripremi i ugovaranju investicija u energetskom sektoru, pružanje stručne pomoći u realizaciji strateških projekata za financiranje i pronalaženje strateških partnera za financiranje, izrada pravila praćenja investicija za trgovačka društva, izrada i vođenje Registra svih investicija, vođenje i koordinacija investicijskih projekata javno privatnog partnerstva, uspostavljanje i razvijanje suradnje s nadležnim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim osobama, uspostavljanje i razvijanje suradnje s međunarodnim institucijama iz područja poticanja i razvoja investicija, a osobito investicija u energetskom sektoru, praćenje i analiza provedbe smjernica i pravila planiranja, odobravanja i praćenja investicija u energetskom sektoru te predlaganje ministru nadležnom za gospodarstvo preuzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka.

Sredstva za početak rada Centra osigurati će se u Državnom proračunu iz proračuna Ministarstva gospodarstva, a Centar će se nadalje financirati iz naknada za pripremu i vođenje investicija (na temelju sporazuma Centra i subjekata koji su nositelji investicija) i drugih sredstava ostvarenih iz obavljanja svoje djelatnosti. Navedeno je još kako se Centar može financirati i sredstvima kao što su donacije, krediti, sredstva međunarodne pomoći, sredstva iz instrumenata programa i fondova Europske unije i drugih sredstava i drugih sredstava prema posebnom zakonu.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / CROENERGO MEDIA

Više info na http://www.croenergo.eu/

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)