Energetska obećanja Kukuriku koalicije

Hrvatski Centar Obnovljivih Izvora Energije

prenosi

Energetska obećanja Kukuriku koalicije

Zagreb, 19. studenog 2011. (KOLUMNA) – Pomno sâm analizirao svaku činjenicu Plana21 i izgovorenu riječ Kukuriku koalicije ne bi li dobio potpuni odgovor na pitanje – što će biti s energetikom ako Kukuriku koalicija dođe na vlast? Ovdje nije riječ o proklamiranju političke stranke već sveobuhvatnoj analizi programskog plana.

Kukuriku koalicija neće podržati izgradnju nove nuklearne elektrane, poboljšati će korištenje obnovljivih izvora energije, a dotaknuo sâm se i tema poput prodaje HEP-a, TE Ploče, TE Plomin, HE Ombla i drugih. Kako i što planiraju, ako dođu na vlast, pogledajte u nastavku.

Zakon o obnovljivim izvorima energije otvoriti će investicijsko tržište

Daljnji razvoj obnovljivih izvora energije (OIE), udio OIE u ukupnoj energetskoj bilanci, izrazita “birokratska” procedura stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, subvencioniranje investicija u OIE, subvencioniranje ugradnje solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija na privatnim stambenim objektima, rekonstrukcija prijenosne i distribucijske mreže za priključenje planiranih kapaciteta OIE, omjer podrške OIE na temelju vrste izvora, uvjetovanje korištenja povlaštene otkupne cijene električne energije proizvedene iz OIE minimalnim udjelom domaće isporuke i radova, poticanje razvoja elektrana na biomasu, otpad i bioplin, implementacija solarnih kolektora na novosagrađene i postojeće objekte i otkupna cijena za proizvodnju električne energije iz OIE samo su neki od ključnih izazova iz domene obnovljivih izvora energije s kojima će se buduća vlast susresti. Istražio sâm koje odgovore na sva ova pitanja daje Kukuriku koalicija te koje će zakonske odredbe biti promijenjene ako dođu na vlast.

Ova koalicija temi obnovljivih izvora energije pristupila je najavom radikalnih promjena. U prvom planu nalazi se izmjena Strategije energetskog razvitka Hrvatske. U tom smislu istaknuli su: “Umjesto centralističkog pristupa i forsiranja mega energetskih projekata Kukuriku koalicija se zalaže za decentralizaciju i regionalizaciju energetike uz pomoć većeg broja manjih OIE projekata. Umjesto energetske rastrošnosti energetska učinkovitost i ušteda energije. Povećanje OIE u energetskoj strategiji do 2020. umjesto predviđenih 84 PJ na 120 PJ, umjesto 35% udjela OIE u potrošnji električne energije, uključivo velike hidroelektrane, na 50%.”.

Osim izmjene Strategije, Kukuriku koalicija najavila je donošenje kvalitetnog Zakona o OIE. Naime, trenutno postoji niz zakona poput Zakona o energiji, Zakona o tržištu električnom energijom, Zakona o tržištu prirodnim plinom, Zakonom o toplinskoj energiji i podzakonskih propisa (pravilnika i uredbi) kojima su regulirani OIE što usporava i otežava implementaciju istih. Zbog nepostojanja jedinstvenog Zakona o OIE, investitori se suočavaju s čitavim nizom ograničenja proizašlih iz važećih energetskih zakona. Ovakvo stanje rezultiralo je slabom primjenom OIE te se njihova primjena svodi na rijetke i sporadične primjere. Veća financijska potpora novim tehnologijama, odnosno financiranje razvoja u domaćim tvrtkama kao odgovor na doprinos razvoju nacionalnog, a ne stranog gospodarstva čini se logičnim sastavnim dijelom najavljenog Zakona o OIE.

Kukuriku koalicija svoje je težište u energetici stavila na implementaciji Trećeg EU energetskog paketa što posebno uključuje izdvajanje prijenosa i distribucije iz HEP-a u posebne tvrtke u 100% državnom vlasništvu bez mogućnosti privatizacije. Istaknuto je i jačanje uloge neovisne regulatorne agencije HERA-e te postepena liberalizacija tržišta električne energije, odnosno kada se steknu ekonomsko-socijalni uvjeti za isto.

Ovdje je važno istaknuti još jedan veliki problem realizacije OIE koje se odnosi na tzv. “kartu OIE Hrvatske”. Projekti OIE nisu ucrtani u prostorne planove (PP) županija te gradova i općina čime se otežava njihova implementacija. Takva bi karta skratila postupke ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, privukla investitore i smanjila “birokratske” prepreke. Nužno je da država ima strateški pristup OIE jer se u suprotnom mogu događati nelogični i neracionalni projekti poput velikih elektrana na biomasu u područjima u kojima tog energenta nema u blizini.

Posebnu sâm pažnju obratio na planove o kvoti solarne energije u ukupnoj kvoti za poticanje OIE. Koalicija namjerava, osim promjene Strategije energetskog razvoja, povećati navedenu kvotu. U tom su smislu istaknuli: “Slijedit ćemo tehnološke trendove koji se primjenjuju u EU. Nakon procjene ukupnog energetskog potencijala za fotonaponske elektrane odredit će se godišnja kvota koja će se izgraditi i priključiti na elektroenergetski sustav. Kvota će se odrediti na temelju godišnjih sredstava prikupljenim za poticanje OIE, a možemo pretpostaviti da će se ta kvota iz godine u godinu povećavati zbog pada cijena tehnologije što predviđaju sve relevantne institucije u EU i svijetu.”

Za vjerovati je kako će donošenje Zakona o obnovljivim izvorima energije te promjena podzakonskih propisa (Pravilnik o korištenju OIE i kogeneracije i Tarifni sustav za poticanje OIE i kogeneracije) znatno pojednostaviti, ubrzati i olakšati proceduru stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, odnosno realizaciju ovakvih projekata. Temelj za izradu ovih dokumenata biti će njemačko zakonodavstvo i praksa. Strategija energetskog razvoja s izrazitom komponentom OIE ne temelji se samo na ekološkim ili energetskim, veći i na ekonomsko-socijalnim razlozima. Zaključujemo kako kratkoročna i dugoročna korist za nacionalno gospodarstvo ne proizlazi isključivo iz integracije OIE u elektroenergetski sustav već i iz aspekta rasta građevinske, metaloprerađivačke i brodograđevne industrije i rasta broja zaposlenih. Najavljeni Zakon o OIE predviđa i rješavanje problema ugradnje solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija na privatnim stambenim objektima čime će se olakšati procedura priključenja na elektroenergetsku mrežu radi prodaje vlastito proizvedene električne energije. Osim toga, u planu je uvođenje obveze postavljanja solarnih kolektora na novosagrađene javne i sve druge objekte dok se u sljedećem koraku takva obveza planira proširiti i na već sagrađene objekte i u ovisnosti o ekonomskim mogućnostima sustava.

Rekonstrukcija prijenosne i distribucijske mreže za priključenje planiranih kapaciteta OIE od velike je važnosti za nacionalni energetski sustav. U tom smislu koalicija je istaknula: “Kukuriku koalicija planira financirati spomenutu rekonstrukciju i izgradnju uz pomoć sredstava kohezijskih i strukturnih fondova EU, kredita Europske investicijske banke te Europske banke za restrukturiranje i razvoj. Spomenute banke imaju namjenske kredite s niskim kamatama za svrhu pojačanja mreže te realizaciju projekata OIE.”

Upitani o planovima poticanja obnovljivih izvora energije na temelju vrste izvora istaknuli su kako planiraju ravnomjerno i uravnoteženo poticati sve oblike OIE u ovisnosti s njihovom regionalnom logikom i dostupnošću, a s aspekta novih radnih mjesta kako glavno težište ne treba dati samo hidro projektima već i svim drugim oblicima OIE. U smislu zaštite domaćih proizvođača opreme za potrebe realizacije projekata OIE istaknuli su kako direktive Europske unije o tržišnom natjecanju na dopuštaju da država kroz subvencije potiče domaću proizvodnju opreme kroz povlaštenu cijenu električne energije dobivene iz OIE.

Kukuriku koalicija dala je i pozitivni odgovor na uvođenje prigušenja otkupnih cijena za proizvodnju električne energije iz OIE sukladno kretanju cijena na investicijskom tržištu određene tehnologije što proizlazi iz činjenice kako su otkupne cijene 2011. godine porasle za 13% u odnosu na 2007. godinu unatoč padu cijena tehnologija radi ne samo tehnološkog napretka već i povećane potražnje.

Zaključujemo kako je težište i olakšani razvoj obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, sa stajališta Kukuriku koalicije, u izmjeni Strategije energetskog razvitka, donošenju Zakona o obnovljivim izvorima energije, implementaciji Trećeg energetskog paketa i izradi karte obnovljivih izvora energije Republike Hrvatske. Ako će Zakon o obnovljivim izvorima energije na pravi način objediniti sve dosadašnje zakonske propise i u konačnici pojednostaviti proceduru razvoja ovih projekata, mišljenja sam kako će Hrvatska postati potpuno i otvoreno eko-energetsko tržište.

Nema zatvaranja NE Krško, ali nema i novih nuklearki

Njemačke studije pokazale su da je u krugu od 50 kilometara oko svake nuklearne elektrane znatno povećano oboljenje od leukemije kod djece i mladih. U primjeru NE Krško javnosti je manje poznat smrtni slučaj radnika uzrokovan izlaganju visokim dozama radijacije i ozbiljan incident iz 2008. godine. Paralelno sa zakonskom odlukom njemačke vlade o postupnom odricanju nuklearne energije čemu se prije nekoliko dana pridružila i Belgija, Slovenci tajno planiraju proširenje – izgradnju novog bloka NE Krško. Kukuriku koalicija ne planira gradnju novih nuklearnih elektrana u Hrvatskoj, ali se ne odriče Krškog iako postoje sumnje u njezinu potpunu sigurnosnu i ekološku ispravnost.

“U Kukuriku koaliciji ne planiramo graditi novu nuklearku kako zbog ekoloških, tako i zbog ekonomskih razloga, ali isto tako ne planiramo tražiti zatvaranje NE Krško prije isteka životnog vijeka elektrane koja se, naglašavamo, nalazi u zajedničkom vlasništvu Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Prema informacijama s kojima raspolažemo za to ne postoji zakonsko uporište jer je NE Krško u svim dosadašnjim inspekcijskim pregledima i kontrolama zadovoljavala sve sigurnosne i ekološke standarde.”, stoji u odgovoru Kukuriku koalicije. Tome su dodali kako bi zatvaranje NE Krško dovelo do teške situacije hrvatskog elektroenergetskog sustava koji je već sada opterećen nedovoljnom domaćom proizvodnjom električne energije, a zadovoljavanje energetskih potreba je, ističu, osnovni preduvjet za “bilo kakav gospodarski oporavak zemlje”.

Prema tvrdnjama energetskih stručnjaka, nuklearna energija u Hrvatskoj je upitna, osim iz sigurnosnih i razloga zaštite okoliša, zdravlja ljudi i životinja i zbog tehničko-ekonomskih razloga. Naime, zbog relativno malog hrvatskog elektroenergetskog sustava, nije optimalno graditi elektrane ekonomski najisplativije veličine. Iskustva razvijenih zemalja pokazala su da ekonomska isplativost ne ovisi o broju elektrana koji će se graditi u sustavu. Za nacionalnu ekonomiju je isplativo ulaziti u nuklearni program (radi visoke cijene sigurnosti, obrazovanja, monitoringa, rukovanja radioaktivnim materijalom i otpadom) tek kada se predviđa instalacija oko 10000 MW, dakle nekoliko puta više od sadašnjeg hrvatskog elektroenergetskog sustava. Osim toga, nuklearna energija otvara relativno mali broj visoko kvalitetnih radnih mjesta i izuzetno je kapitalno intenzivna. Troškovi gradnje NE uvijek su 2 i više puta veći od predviđenih. U svijetu se trenutno gradi nekoliko nuklearnih elektrana (posebice Kina i Indija) pa je za dvadesetak, tridesetak godina moguća kriza dobave uranove rudače kao energenta. Osim toga, država treba insistirati na tome da investitor mora nužno predvidjeti financiranje cjelokupnog životnog ciklusa elektrane, čime bi u sadašnjim uvjetima takva elektrana bila neisplativa.

Da ne biste pomislili kako sâm glavno težište dao samo na pitanja obnovljivih izvora energije i nuklearne energije, istražio sâm i njihove planove o ukapljenom naftnom plinu, primarnim izvorima energije i načinima smanjenja nacionalne ovisnosti o istima, rješenjima za smanjenje gubitaka električne energije u distribucijskim mrežama te konačno prodaji HEP-a i izgradnji HE Ombla, TE Plomin i TE Ploče.

Od UNP/LPG-a prihvatljiviji je bioplin

Ukapljeni naftni plin (UNP/LPG), suprotno rasprostranjenom vjerovanju, nije ekološki prihvatljiv energent jer emitira veće količine stakleničkih plinova od benzina novije generacije. Do korištenja UNP-a kao pogonskog plina za cestovna vozila došlo je jer se radilo u plinu koji nastaje kao nusprodukt rafiniranja nafte u proizvodnji cestovnih goriva, pa su industrije nafte u prodaji ovog goriva pronašle svoj interes. Upitani od strane građana o većoj eksploataciji i korištenju UNP-a kratko su istaknuli: “Korištenje UNP-a treba razlikovati od korištenja bioplina ili prirodnog komprimiranog plina kao ekološki prihvatljivijih goriva.”

Primarni izvori energije: Što učiniti kako bi se smanjila ovisnost?

Kriza na naftnom i plinskom tržištu dovodi do tektonskih potresa nacionalnih ekonomija jer su plin i nafta najčešći oblici primarne energije. Zbog toga je potreba za promjenom primarnih energetskih izvora u bliskoj budućnosti najveća dilema globalne energetske sigurnosti, pa tako i hrvatske energetske sigurnosti. Najvažnije mjere za jačanje energetske sigurnosti su: smanjenje ovisnosti o samo jednom izvoru uvezene energije, povećanje broja dobavljača, iskorištavanje domaćih fosilnih izvora energije ili pak obnovljivih izvora energije te smanjenje ukupnih zahtjeva za energijom uvođenjem različitih mjera štednje i učinkovite potrošnje energije. Kukuriku koalicija planira smanjivati ovisnost Hrvatske o nafti i plinu kroz povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne i toplinske energije, ali i u smislu povećanja udio biogoriva u prometu. U tom smislu izjavili su sljedeće: “To planiramo postići izmjenom Energetske strategije RH, donošenjem Zakona o obnovljivim izvorima energije, donošenjem Karte OIE Hrvatske te implementacijom Trećeg EU energetskog paketa.”.

Smanjenje gubitaka električne energije u distribucijskim mrežama

U Europskoj uniji gubici u električnim mrežama i vlastita potrošnja električne energije u elektranama toliki su da se za njihovo godišnje namirenje mora utrošti električna energija srazmjerna proizvodnji električne energije u Njemačkoj. Kada bi se u Europi gubici pokrivali samo iz njemačke proizvodnje, čitava godišnja proizvodnja išla bi na pokriće tih gubitaka! Za svijet u cjelini, trebala bi proizvodnja čitave Europske unije, da pokrije gubitke u svim svjetskim mrežama i vlastitu potrošnju svih svjetskih elektrana. To je nepovoljno, ali neizbježno, svojstvo električnih mreža i elektrana. Po pitanju te problematike istaknuli su sljedeće: “Hrvatski prijenos električne energije u smislu gubitaka energije ima približne gubitke onima u EU. Gubitke u distribucijskim mrežama ćemo smanjiti izgradnjom distribuirane proizvodnje električne energije i primjenom tehnologije naprednih elektroenergetskih mreža (SMART GRID).”

Prodaja HEP-a te pitanje HE Ombla, TE Plomin i TE Ploče

Kukuriku koalicija ne planira prodaju HEP-a, ali planira izdvojiti prijenos i distribuciju iz HEP-a u tvrtku u 100% vlasništvu države bez mogućnosti privatizacije jer se ovdje radi o ‘prirodnom’ državnom monopolu. “Smatramo da upravo obnovljivi izvori energije (OIE) pružaju velike prilike za gospodarski oporavak Hrvatske jer u realizaciji OIE projekata naša industrija ima veliku priliku za veću aktivaciju i sudjelovanje, znatno veću no prilikom realizacije tradicionalnih elektroenergetskih projekata. Osim koristi za okoliš te veće energetske samodostatnosti države, OIE imaju veliki ekonomski potencijal upravo zbog angažmana domaće industrije, znanja i tehnologije, ali i veliki socijalni potencijal jer dovode do zapošljavanja većeg broja ljudi. O svim ovim pozitivnim efektima OIE za razvoj države i društva u cjelini već smo govorili mnogo puta i upravu su zbog toga OIE u samoj ‘špici’ gospodarskog programa koalicije. U Kukuriku koaliciji računamo i na aktivno uključivanje HEP-a u projekte ‘zelene energetike’ te da HEP bude jedan od predvodnika gospodarskog oporavka države.”, detaljno objašnjavaju.

Na goruće pitanje izgradnje HE Ombla odgovorili su sljedeće: “Naglašavamo da su studija ekonomske isplativosti, kao i studija utjecaja na okoliš za ovaj projekt nedavno pokazale da projekt nije ni ekonomski racionalan, a ni ekološki prihvatljiv. Nedavne najave HDZ-ovih dužnosnika o prodaji tzv. tehničke vode iz HE Ombla arapskim zemljama tumačimo kao želju vladajućih stranaka da projekt HE Omble pokažu ekonomski isplativim. Stranke Kukuriku koalicije ne podržavaju projekte koji su upitni iz ekonomskih i ekoloških stajališta.”.

Nedavno je Kukuriku koaliciji postavljeno pitanje je li podržavaju ugljen kao energent u budućoj TE Plomin blok 3 i hoće li, ako preuzmu vlast, veću pažnju dati plinu. O ovoj temi detaljno su se izjasnili istaknuvši: “Kukuriku koalicija zbog diverzifikacije energetskih izvora planira realizirati jednu TE na ugljen. Postoji mogućnost da će lokacija takve TE biti upravo Plomin. Naglašavamo da važnijim od energenta buduće TE na ugljen smatramo tehnologiju koja će se koristiti u toj elektrani. Kukuriku koalicija podržava modernizaciju postojećih termoelektrana, ali na način podizanja standarda zaštite okoliša. Aktualnom studijom utjecaja na okoliš za TE Plomin 3 se, prema informacijama s kojima raspolažemo, predviđa korištenje zastarjele tehnologije sagorijevanja ugljena, koja je za investitora jeftinija, ali je štetna za okoliš te zdravlje ljudi i životinja. S obzirom na činjenicu da Hrvatska 2013. godine ulazi u ETS sustav (trgovina emisijama CO2) cijena struje proizvedena ovako zastarjelom tehnologijom izjednačit će se sa cijenom struje iz plina, uz znatno gore posljedice po okoliš. Zbog toga, ukoliko investitor insistira na ugljenu kao energentu, nužno je studijom utjecaja na okoliš obvezati investitora na ugradnju okolišno prihvatljivijih tehnologija ugljena poput IGCC-a (Integrated Gasification Combined Cycle), odnosno tehnologije kombiniranog procesa s integriranim uplinjavanjem kojom se ugljen pretvara u sintetski plin iz kojeg se odstranjuju nečistoće prije izgaranja te se sve štetne emisije nastoji pretvoriti u koristan nusprodukt. Kod IGCC-a se toplina iz primarnog izgaranja odvodi u generator pare, što rezultira i većom učinkovitošću u odnosu na konvencionalne termoelektrane na ugljen.”

Nedavna izjava Branka Grčića, ekonomskog stratega Kukuriku koalicije, kojom je najavio izgradnju TE u Pločama izazvala je burnu reakciju u medijima. Tom prigodom izjavili su sljedeće: “Plan21 je otvoreni program što znači da Kukuriku koalicija prezentira građanima i građankama Hrvatske okvirna rješenja u 21. području u nadi da ćemo kroz dijalog doći do boljih rješenja. Došlo je dosta primjedbi na segment programa koji se tiče energetskih projekata pa će Plan21 zasigurno biti korigiran u ovom dijelu. U Kukuriku koaliciji planiramo realizaciju dvije TE na plin u Dalmaciji jer se dolaskom plinovoda stvaraju mogućnosti za realizaciju takvih projekata. Jedna od spomenutih elektrana mogla bi se graditi u blizini Splita, a druga u blizini Sinja jer su te lokacije optimalnije zbog plinovoda, no što su Ploče. Kukuriku koalicija ne planira graditi TE na ugljen u Pločama.”.

Je li puna podrška obnovljivim izvorima energije ključni energetski aspekt za sve nas?

U ovoj opširnoj kolumni analizirao sâm gotovo cjelovitu strategiju energetskog razvoja, zamišljenu od strane energetskih stručnjaka i stratega Kukuriku koalicije. Posebnu sâm pažnju obratio na obnovljive izvore energije obzirom na izrazitu kompleksnost razvoja tih projekata u Hrvatskoj pa se logičnim smatra što se energetska strategija ove koalicije bazira na tom aspektu. Izrazita podrška obnovljivim izvorima energije, ne pridavanje važnosti nuklearnoj energiji i djelomično pridavanje važnosti fosilnoj energiji znatan su iskorak u jačanju nacionalnog gospodarstva i konkurentnosti, razbijanju predrasuda o važnosti obnovljivih izvora energije, temeljitom dokazivanju buduće cjenovne nekonkurentnosti nuklearne energije i otvaranju nacionalnog eko-tržišta. Sve ovo, neovisno o vlasti koja će biti aktualna u narednom periodu, treba biti težištem budućeg gospodarskog razvoja u cijelosti. Obnovljivi izvori energije definitivno će preuzeti značajnu ulogu na energetskoj sceni dok će nuklearna i fosilna energija biti sve manje zastupljeni.

Nafte i plina ima sve manje, Njemačka i Belgija svoje nuklearne elektrane ne gase isključivo radi opće sigurnosti već razloga nezaustavljivog rasta cijene urana na svjetskim tržištima… Nije li puna podrška obnovljivim izvorima energije ključni energetski aspekt za sve nas?

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / CROENERGO MEDIA

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, RENEWABLES JAPAN STATUS REPORT, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s