REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2011. godinu

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije: solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na peći s pirolitičkim procesom izgaranja na području Grada Zagreba za 2011. godinu za kuće i stanove (fizičke osobe) te malo i srednje poduzetništvo (pravne osobe).

2. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na korištenje subvencije troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2011. godinu (dalje u tekstu: sustavi OIE) iz točke 1. ovog natječaja imaju fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba i pravne osobe koje imaju sjedište na u posljednje tri godine nisu koristile nepovratna novčana sredstva Grada Zagreba za trošak nabave i ugradnje istog sustava OIE u ukupnom iznosu većem ili jednakom od 12.000,00 kn; će ugraditi sustav OIE i održavati ga na objektu koji se nalazi na području Grada Zagreba, a koji će biti funkcionalna cjelina i koji će se sastojati od komponenti sadržanih u članku 2. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/11).

3. VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Financijska sredstva za troškove opreme i ugradnje sustava OIE subvencionirat će se u iznosu do 40% investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od 12.000,00 kn. Sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove opreme i ugradnje nastale nakon datuma objave javnog natječaja

4. OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Opći uvjeti natječaja za subvencioniranje sustava OIE su: – da fizičke osobe imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Zagreba; – da pravne osobe imaju registrirano sjedište na području Grada Zagreba – da posjeduju dokaz o vlasništvu objekta u koji se ugrađuje sustav OIE – da posjeduju dokaz o zakonito izgrađenom objektu (građevini) izdan sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07 i 38/09); – da prihvaćaju Opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u subvencioniranju troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba; – da se mogu prijaviti isključivo za subvencioniranje jednog od sustava koji su predmet natječaja.

5. SADRŽAJ PRIJAVE NA NATJEČAJ

Obvezni sadržaj prijave na natječaj su: – potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba (Prilog 1); – Izjava prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u subvencioniranju dijela troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba (Prilog 2); – preslika osobne iskaznice za fizičku osobu; – izvadak iz odgovarajućeg registra za pravne osobe – preslika vlasničkog lista za objekt u koji se ugrađuje sustav OIE (potrebno je dostaviti suglasnost svih suvlasnika zgrade); – dokaz o zakonito izgrađenom objektu (građevini) izdan sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07 i 38/09). Kao dokaz navedenom može se priložiti preslika vlasničkog lista sa upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole, bez tereta da uporabna dozvola nije priložena, pravomoćna građevinska i uporabna dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja odnosno rješenje o izvedenom stanju, ili drugi odgovarajući akt kojim se dokazuje zakonitost izgrađenog objekta ovisno o tome kad je objekt sagrađen. Navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starija od 30 dana od datuma objave natječaja, osim preslike osobne iskaznice i dokaza o zakonito izgrađenom objektu (građevini) na koji se planira ugradnja sustava OIE. Prilikom ocjenjivanja pristiglih prijava od podnositelja prijave može se, osim dokumentacije iz stavka 1. ove točke zatražiti, po potrebi, dopuna dokumentacije koju je na zahtjev dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana primitka pisane obavijesti.

6. NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na natječaj podnosi se na Prijavnom obrascu za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba (Prilog 1.) koji će, uz sve propisane obrasce (priloge) biti dostupan na internetskoj stranici Grada Zagreba u rubrici „INFO SERVIS – Natječaji ili u Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj , Zagreb, Dukljaninova 3, soba 306, III kat, radnim danom u vremenu od 10:00 do 12:00 sati . Uz Prijavni obrazac potrebno je priložiti dokumentaciju iz točke 5. ovog natječaja. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – za Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE na području Grada Zagreba“, preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Zagreb, Dukljaninova 3/IV. Sva pitanja u vezi s natječajem mogu se tijekom trajanja natječaja dobiti na telefonima: 01/ 6585 015, 01/6585 013, ili e-poštom na: renata.vitezsilipetar@ zagreb.hr, krunoslav.svab@zagreb.hr, najkasnije 3 dana prije isteka roka za prijavu na natječaj. U roku za dostavu prijave prijavitelj može pisano odustati od natjecanja te istovremeno zatražiti povrat svoje neotvorene prijave. Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka propisanog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet natječaja neće se razmatrati.

7. ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJAVA

Postupak dodjele sredstava za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE. Gradonačelnik Grada Zagreba donosi konačnu odluku o odabiru. Kriteriji za odabir prijavitelja su: 1.Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje sustava OIE na prijavljenom objektu (najveći ukupan broj bodova 40); 2. Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće stanje fasade, stolarije i drugo (najveći ukupan broj bodova 30) 3. Zatečeno stanje sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode (najveći ukupan broj bodova 30). Kriteriji za odabir korisnika navedeni u točkama 1-3. ove točke odnose se na fizičke osobe, a kriteriji navedeni u točkama 2. i 3. odnose se na pravne osobe. Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za jedan kriterij, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij računati će se njihova aritmetička sredina. Ukupan broj odabranih prijavitelja može se promijeniti, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, a korisnici sredstava za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE biti će oni prijavitelji koji ostvare veći broj bodova bez obzira na vrstu sustava OIE.

8. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA

Lista prednosti utvrđuje se obzirom na broj bodova temeljem kriterija iz točke 7. ovog natječaja. Prednost pri odabiru imat će prijavitelji koji su ostvarili veći broj bodova temeljem propisanih kriterija bez obzira na vrstu sustava. O rezultatima natječaja podnositelji prijave biti će pisano obaviješteni u roku od 60 dana od dana zatvaranja natječaja. Rezultati natječaja biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Zagreba. Odabrani prijavitelj dužan je, najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka obavijesti o donošenju odluke o odabiru, pisanim putem obavijestiti Povjerenstvo o prihvaćanju iste. Ukoliko se u navedenom roku ne očituje, smatrat će se da je odustao od natječaja, bez obzira na potpisanu Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u subvencioniranju troškova nabave i ugradnje sustava OIE na području Grada Zagreba, te će mu biti onemogućeno sudjelovanje na predmetnom natječaju slijedeće godine, a sa liste prednosti bit će odabran drugi prijavitelj.

9. POTPISIVANJE UGOVORA

Grad Zagreb i odabrani prijavitelj sklapaju na temelju odluke o odabiru ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze u svezi subvencioniranja troškova nabave i ugradnje sustava OIE, uvjeti i način korištenja Vrijednosnog kupona kao instrumenta plaćanja, rok ugradnje predmetnog sustava te druga prava i obveze koje iz toga proizlaze.

10. ISPLATA SREDSTAVA

Na osnovu ugovora iz točke 9. ovog natječaja Grad Zagreb odabranim će prijaviteljima izdati Vrijednosni kupon (Prilog 3) kao instrument plaćanja s određenim rokom važenja. Prilikom kupnje sustava OIE korisnik sredstava dužan je predati Vrijednosni kupon prodavatelju opreme i usluge ugradnje sustava OIE koji je dužan umanjiti iznos računa za 40 % ukupne vrijednosti (sa PDV-om) do najviše 12.000,00 kn. Dobiveni iznos je subvencija koju će Grad Zagreb isplatiti prodavatelju opreme i usluge ugradnje na njegov žiro račun naveden na Vrijednosnom kuponu u roku od 30 dana od dana zaprimanja propisane dokumentacije. Nerealizirani Vrijednosni kupon korisnik sredstava dužan je vratiti Gradu Zagrebu nakon isteka roka njegova važenja. Ukoliko korisnik sredstava nakon roka važenja ne vrati nerealizirani Vrijednosni kupon Gradu Zagrebu, gubi pravo na subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE u sljedeće tri godine ne računajući godinu u kojoj je natječaj raspisan.

Više informacija na: http://solarserdar.blogspot.com

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)