PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
zbog Vašeg velikog interesa prenosi
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
2983
Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi
PRAVILNIK
O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne građevine i radovi čijem se građenju, odnosno izvođenju može pristupiti bez rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole (u daljnjem tekstu: akt kojim se odobrava građenje).
Za građenje građevina i izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka ne izdaje se lokacijska dozvola.
Članak 2.
Bez akta kojim se odobrava građenje može se pristupiti građenju:
1. pomoćne građevine koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade i to cisterne za vodu i septičke jama zapremine do 27 m3, podzemnog i nadzemnog spremnika goriva zapremine do 10 m3, vrtne sjenice i nadstrešnice tlocrtne površine do 15 m2, bazena tlocrtne površine do 24 m2 i dubine do 2 m i solarnog kolektora,
2. građevine protugradne obrane,
3. građevine za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije),
4. građevine za sigurnost zračnog prometa (objekata za smještaj navigacijskog uređaja građevinske (bruto) površine do 12 m2),
5. šumskog protupožarnog prosjeka, samostalne pješačke staze,
6. privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija s najdužim rokom trajanja do 90 dana,
7. kioska i druge građevine gotove konstrukcije na javnoj površini građevinske (bruto) površine do 12 m2 koji se postavlja u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,
8. dječjeg igrališta,
9. nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,
10. reklamnog panoa oglasne površine do 12 m2 koji se postavlja u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,
11. ograde građevinske visine do 1,6 m i potpornog zida građevinske visine do 0,8 m,
12. priključka kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (nisko naponsku električnu i telekomunikacijsku mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinovod, toplovod, kabelsku televiziju),
13. grobnice i spomenika na groblju,
14. spomeničkog ili sakralnog obilježja građevinske (bruto) površine do 4,00 m2 i visine do 4,0 m od razine okolnog tla koje se gradi u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,
15. postaje za mjerenje kakvoće zraka državne i lokalne mreže za potrebe obavljanja tih mjerenja prema posebnom zakonu na temelju odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno odluke jedinice lokalne samouprave, a koja se gradi po tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
16. privremene građevine za potrebe građenja građevine kada se izvode unutar građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom, osim asfaltne baze, separacije agregata, tvornice betona, dalekovoda i transformatorske stanice radi napajanja gradilišta električnom energijom te prijenosnog spremnika za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 5 m3,
17. privremene građevine namijenjene za istražna mjerenja na temelju odluke tijela nadležnog za ta istražna mjerenja, a koje se grade po tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe od tri godine nakon kojeg se ista mora ukloniti,
18. pješačke staze, promatračnice, obavijesne ploče površine do 6 m i druge opreme zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode.
Članak 3.
Bez akta kojim se odobrava građenje može se pristupiti izvođenju:
1. radova na postojećoj građevini kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena niti utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva,
2. radova na uređenju građevne čestice postojeće građevine kao što je građenje staze, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka građevinske (bruto) površine do 12 m2 i dubine do 1,00 m od razine okolnog tla, otvorenog ognjišta građevinske (bruto) površine do 1,50 m2 i visine do 3,00 m od razine okolnog tla, stabilnih dječjih igračaka,
3. radova na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar građevine, te na javnim površinama radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena građevine, odnosno ako se ne utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu i /ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te druge radove denivelacije, ugradbe zvučnih semaforskih uređaja i ugradbe taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama,
4. radova koji su nužni za ispunjavanje obveza tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i vodnog dobra, javnih cesta, građevina željezničke infrastrukture, unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe propisanih posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju posebnog zakona ako tim radovima ne nastaje nova građevina niti se rekonstruira postojeća građevina,
5. pripremnih radova za potrebe građenja građevine kada se izvode unutar građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, br. 86/04 i 138/04) i Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (»Narodne novine«, br. 138/04 i 28/06).
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/2
Urbroj: 531-01-07-1
Zagreb, 2. listopada 2007.
Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

 

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s