HCOIE SOLARNA ENERGIJA osnove

 

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

SOLARNA ENERGIJA
Sunčeva energija je obnovljiv i neograničen izvor energije od kojeg, izravno ili neizravno, potječe najveći dio drugih izvora energije na Zemlji. Sunčeva energija u užem smislu podrazumijeva količinu energije koja je prenesena Sunčevim zračenjem, a izražava se u J. Sunčeva se energija u svojem izvornom obliku najčešće koristi za pretvorbu u toplinsku energiju za sustave pripreme potrošne tople vode i grijanja (u europskim zemljama uglavnom kao dodatni energent) te u solarnim elektranama, dok se za pretvorbu u električnu energiju koriste fotonaponski sustavi.

Sunčevo zračenje je kratkovalno zračenje koje Zemlja dobiva od Sunca. Izražava se u W/m2, a ovisno o njegovom upadu na plohe na Zemlji može biti:

◦neposredno: zračenje Sunčevih zraka
◦difuzno zračenje neba: raspršeno zračenje cijelog neba zbog pojava u atmosferi
◦difuzno zračenje obzorja: dio difuznog zračenja koji zrači obzorje
◦okosunčevo difuzno (cirkumsolarno) zračenje: difuzno zračenje bliže okolice Sunčevog diska koji se vidi sa Zemlje
◦odbijeno zračenje: zračenje koje se odbija od okolice i pada na promatranu plohu.
Učin Sunčevog zračenja iznosi oko 3,8 · 1026 W, od čega Zemlja dobiva 1,7 · 1017 W. Zemlja od Sunca godišnje dobiva oko 4 · 1024 J energije što je nekoliko tisuća puta više nego što iznosi ukupna godišnja potrošnja energije iz svih primarnih izvora. Prosječna jakost Sunčevog zračenja iznosi oko 1367 W/m2 (tzv. solarna konstanta).

Spektar Sunčevog zračenja obuhvaća radio-valove, mikrovalove, infracrveno zračenje, vidljivu svjetlost, ultraljubičasto zračenje, X-zrake i Y-zrake. Najveći dio energije pri tome predstavlja IC zračenje (valne duljine > 760 nm), vidljiva svjetlost (valne duljine 400 – 760 nm) te UV zračenje. U spektru je njihov udio sljedeći: 51% čini IC zračenje, 40% UV zračenje, a 9% vidljiva svjetlost.

Pod pojmom iskorištavanja Sunčeve energije u užem se smislu misli samo na njezino neposredno iskorištavanje, u izvornom obliku, to jest ne kao, primjerice, energija vjetra ili fosilnih goriva. Sunčeva se energija pri tome može iskorištavati aktivno ili pasivno. Aktivna primjena Sunčeve energije podrazumijeva njezinu izravnu pretvorbu u toplinsku ili električnu energiju. Pri tome se toplinska energija od Sunčeve dobiva pomoću solarnih kolektora ili solarnih kuhala, a električna pomoću fotonaponskih (solarnih) ćelija. Pasivna primjena Sunčeve energije znači izravno iskorištavanje dozračene Sunčeve topline odgovarajućom izvedbom građevina (smještajem u prostoru, primjenom odgovarajućih materijala, prikladnim rasporedom prostorija i ostakljenih ploha itd).

SOLARNI SUSTAVI

Solarni sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca, odnosno Sunčevu energiju. Solarni se sustavi za grijanje u najvećem broju slučajeva koriste kao dodatni izvori topline, dok kao osnovni služe plinski, uljni ili električni kotlovi. Njihova je primjena kao osnovni izvori topline za sustave grijanja rijetka i ograničena na područja s dovoljnom količinom Sunčevog zračenja tijekom cijele godine, u kojima su ujedno i klimatski uvjeti povoljniji pa je sezona grijanja kratka. Solarni se sustavi stoga ponajviše koriste za pripremu PTV-a.

Osnovni dijelovi solarnih sustava su:

◦kolektor
◦spremnik tople vode s izmjenjivačem topline
◦solarna stanica s crpkom i regulacijom
◦razvod s odgovarajućim radnim (solarnim) medijem.
Kolektor je osnovni dio svakog solarnog sustava i u njemu dolazi do pretvorbe Sunčeve u toplinsku energiju. Dozračena Sunčeva energija prolazi kroz prozirnu površinu koja propušta zračenje samo u jednom smjeru te se pretvara u toplinu koja se predaje prikladnom prijenosniku topline: solarnom radnom mediju (najčešće smjesi vode i glikola).

U njihove najvažnije dijelove ubrajaju se:

◦kućište s odgovarajućom toplinskom izolacijom, priključcima, sabirnim vodovima i pričvrsnim elementima
◦apsorberske plohe koje služe za potpunu apsorpciju toplinskog (IC) dijela Sunčevog zračenja i njegovu pretvorbu u korisnu toplinu
◦pokrov koji se izrađuje od uobičajenog prozorskog ili vodenog bijelog stakla ili od polimernih materijala ojačanih staklenim vlaknima.
Dvije osnovne izvedbe kolektora:
Dvije osnovne izvedbe kolektora

Spremnik tople vode je dio solarnog sustava koji služi za izmjenu topline s ogrjevnim medijem sustava grijanja ili potrošnom toplom vodom te za njihovu pohranu.

Dvije osnovne izvedbe spremnika:

◦jednostavan – samo za pripremu PTV-a
◦kombiniran – za sustave grijanja (sastavljen od dva spremnika – jednog u drugom).
U oba slučaja, spremnik mora biti dobro izoliran.

Solarna stanica s crpkom predstavlja središnji dio cijelog solarnog sustava jer omogućava strujanje solarnog medija, dok automatska regulacija vodi računa o sigurnom pogonu cijelog sustava i uskla- đivanju njegovog rada sa sustavom grijanja i pripreme PTV-a, odnosno uvjetima u okolici kao što su promijenjene potrebe za toplinom, iznimno niske ili visoke vanjske temperature koje mogu oštetiti sustav i sl. Treba napomenuti da postoje i izvedbe solarnih sustava koje ne koriste crpku (tzv. termosifonski sustavi), već se u njima strujanje osniva na gravitacijskom djelovanju zbog razlike temperatura, odnosno gustoće solarnog medija.

Solarni medij je tvar koja struji (cirkulira) kroz sustav, odnosno cijevi razvoda solarnog kruga od kolektora do spremnika u kojemu dolazi do izmjene topline s potrošnom toplom vodom ili ogrjevnim medijem sustava grijanja. Kao solarni medij najčešće služi voda, odnosno njezina smjesa s glikolom ili drugim sredstvima za sprječavanje smrzavanja.

Tri osnovne izvedbe solarnih sustava za grijanje:

1.Solarni sustav s dva spremnika u cijelosti omogućava odvajanje sustava grijanja i pripreme PTV-a, a osnovna mu je prednost gotovo trenutačno postizanje potrebne temperaturne razine, a time i optimalnog rada kolektora. Na žalost, ugradnja dva spremnika povećava troškove, a zahtijeva i dodatni prostor.
2.Solarni sustav s kombiniranim spremnikom predstavlja najjednostavnije i cijenovno prihvatljivo rješenje. Kako bi se spriječilo pregrijavanje unutarnjeg spremnika, kod takvih sustava treba ugraditi povratni vod grijanja ponešto iznad donjeg dijela unutarnjeg sustava, odnosno izmjenjivača topline solarnog kruga.
3.Solarni sustav s dodatnim izmjenjivačem topline, odnosno s protočnim zagrijačem omogućava zagrijavanje ogrjevnog medija ili potrošne tople vode točno prema potrebi, o čemu se brine dodatna crpka.

SOLARNI FOTONAPONSKI SUSTAVI

Solarni fotonaponski pretvornici služe za izravnu pretvorbu (Sunčeve) svjetlosti u električnu energiju, a izvode se izvode kao fotonaponske ćelije koje mogu biti od:

◦monokristaličnog i polikristaličnog slicija
◦amorfnog silicija
◦kadmij-telurida i bakar-indij-diselenida.
Fotonaponski moduli mogu biti:

1.Samostojeći FN moduli mogu biti čisto istosmjerni (DC), kombinirani istosmjerno-izmjenični (DC/AC) ili hibridni s pomoćnim izvorima kao što su benzinski ili dizelski agregati, vjetroturbine, hidroturbine ili mali kogeneracijski izvori (npr. motor ili mikroturbina).
2.Umreženi FN moduli koriste mrežu kao spremnik u interaktivnom režimu rada. Tada se viškovi (najčešće danju za sunčanog vremena) predaju mreži, a noću i u uvjetima manje insolacije iz mreže se uzimaju manjkovi.
Fotonaponski sustavi predstavljaju integriran skup FN modula i ostalih komponenata, projektiran tako da primarnu Sunčevu izravno pretvara u konačnu električnu energiju kojom se osigurava rad određenog broja istosmjernih i/ili izmjeničnih trošila, samostalno ili zajedno s pričuvnim izvorom.

Ovisno o načinu rada, postoje dvije vrste FN sustava:

1.samostalni (autonomni), za čiji rad mreža nije potrebna
2.mrežni, spojeni na električnu mrežu:
◦pasivni, kod kojih mreža služi (samo) kao pričuvni izvor
◦aktivni (interaktivni), kod kojih mreža može pokrivati manjkove, ali i preuzimati viškove električne energije iz FN modula
3.hibridni, koji su zapravo samostalni povezani s drugim (obnovljivim) izvorima.
Samostalni (autonomni) sustavi za svoj rad ne zahtijevaju spoj na električnu mrežu. Kada kod njihove primjene električnu energiju treba isporučivati tijekom noći ili u razdobljima s malim intenzitetom Sunčevog zračenja nužan je akumulator (baterija) koji služi kao spremnik električne energije. Tom se sklopu mora dodati regulator za kontrolirano punjenje i pražnjenje baterije, a dodavanjem istosmjerno-izmjeničnog pretvornika (=12 V / (230 V) autonomni sustavi mogu zadovoljiti i sve vrste tipičnih mrežnih potrošača, kao što su perilice, hladnjaci, crpke, hidrofori, motori, televizori, radioaparati, računala, usisavači, mali kućni aparati i druga trošila.
Takvi su sustavi pogodni za osiguravanje potrebnih količina električne energije za udaljene (izolirane) potrošače kao što su ruralna (izolirana) ili primorska vikend-naselja te za brojne pojedinačne objekte različitih namjena (npr. razne vrste signalizacija i upozorenja, rasvjetu, telekomunikacijske releje, svjetionike, sustave nadgledanja itd).

Hibridni FN sustavi nastaju povezivanjem samostalnih (osobito većih) s drugim alternativnim (pričuvnim) izvorima električne energije, kao što su vjetroturbine, hidrogeneratori, pomoćni plinski ili dizelski agregati. Takva rješenja daju veću sigurnost i raspoloživost isporuke električne energije te omogućavaju manje kapacitete akumulatora kao spremnika električne energije. Kod rješenja koja koriste plinske i dizelske agregate sustavi se dimenzioniraju tako da se agregati koriste malo sati u godini čime se štedi gorivo, smanjuju troškovi održavanja i produljava vijek trajanja.

Pasivni mrežni FN sustavi električnu mrežu koriste samo uvjetno, u razdobljima kada FN moduli ne mogu proizvesti dovoljne količine električne energije, primjerice noću kada su istodobno akumulatori električne energije prazni.

Aktivni, odnosno interaktivni mrežni FN sustavi mrežu koriste interaktivno, uzimajući je u slučaju većih potreba ili vraćajući je u slučaju viškova električne energije proizvedene u FN modulima.

PASIVNA SOLARNA ENERGIJA

Pasivna primjena Sunčeve energije se osniva na primjeni tako izvedenih građevinskih elementa i materijala koji trebaju biti optimalno, a ne samo estetski, oblikovani i međusobno funkcionalno povezani. Geometrijski oblik, veličina i visina zgrade, toplinski kapacitet pojedinih zidova i prostorija, toplinska zaštita zgrade i, posebice, njezinih pojedinih dijelova, ostakljenost, zaštita od vjetra, kiše, vlage, ali i od Sunca ljeti, fizikalna svojstva korištenih građevinskih i konstruktivnih materijala te kvaliteta građenja u energetskom smislu značajno utječu na udobnost boravka u takvim zgradama, ali i na njihovu ukupnu energetsku potrošnju cijele godine, uz ostale vidove potrošnje, uključujući grijanje zimi i hlađenje ljeti. U širem kontekstu, na pasivnu energetiku zgrade ne utječu samo arhitekt i izvođač radova, već i urbanistički plan gradnje u naselju, raspored i međusobna udaljenost pojedinih zgrada, smjerovi glavnih prometnica u naselju u odnosu na dominantni smjer vjetra, lokalne klimatsko-meteorološke značajke, blizina mora, konfiguracija okolnog tla, blizina i smjer najbližih onečišćivača okoliša (npr. zastarjele industrije) i dr.

Načela aktivne i pasivne izvedbe zgrade mogu se podijeliti u tri skupine:

1.načela solarnog grijanja:
◦aktivna i pasivna pretvorba Sunčeve u toplinsku energiju
◦velik toplinski kapacitet zgrade
◦pohranjivanje i kasnija primjena pohranjene topline
◦distribucija pohranjene topline i njezino prikupljanje
◦sprječavanje nekontroliranih gubitaka konvekcijom, ventilacijom i zračenjem
◦solarna priprema PTV
2.načela solarnog hlađenja:
◦izvođenje aktivne i pasivne zaštite od Sunčevog zračenja ljeti
◦smanjenje unutarnjih toplinskih dobitaka ljeti
◦izvođenje aktivnih i pasivnih (konstruktivnih) sustava za dobro provjetravanje i hlađenje
3.načela korištenja dnevnog svjetla danju i hladne (štedljive) rasvjete noću
◦izvođenje zgrade tako da u svakoj prostoriji bude dovoljno dnevnog svijetla
◦izvođenje hladne energetski učinkovite noćne rasvjete
◦primjena FN modula za pokrivanje barem jednog dijela (primjerice oko 30%) dnevne (netoplinske) potrošnje električne energije.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to HCOIE SOLARNA ENERGIJA osnove

 1. SOLARNO GRIJANJE

  Solarni kolektori pretvaraju sunčevu energiju u toplinsku energiju te nalaze primjenu u sustavima pripreme sanitarne potrošne vode te u sustavima grijanja građevina. Najveći učinak sustav postiže u kombinaciji s podnim grijanjem građevina. U sustavima pripreme sanitarne tople vode ostvaruju uštede na razini 80-100% ovisno o dimenzioniranju pokrivenosti sustava. Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Pločasti solarni kolektori Vaillant auroTHERM VFK imaju učinak pretvorbe sunčeve energije 50-80% te su osnovni element solarnih toplinskih sustava. Kolektori se mogu postavljati horizontalno ili vertikalno te imaju energetski prinos do 525 kWh/m2. Kolektor je prekriven kaljenim staklom debljine 4 mm te je otporan na tuču i lom. Cijevi kolektora se laserski spajaju na bakreni lim kolektora. Kolektor se može postavljati na kosi krov, ravni krov ili se može uklopiti u krovište.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Vakuumski cijevni kolektori Vaillant auroTHERM VTK na godišnjoj razini daju 5-8% više energije te se primjenjuju za zimsko zagrijavanje vode te se ne primjenjuju za ljetno grijanje vode jer mogu brzo pregrijati vodu na visoke temperature preko 130°C. Kolektori imaju visoki stupanj refleksije i apsorpcije zahvaljujući apsorberu s presvlakom aluminijskog nitrita. Svaka cijev kolektora se može posebno zamijeniti bez potrebe pražnjenja sustava. Koriste se u sustavima pripreme sanitarne vode te u sustavima pomoći u grijanju. Mogu se instalirati na kose, ravne krovove te uklopiti u krov.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Bivalentni spremnici Vaillant auroSTOR VIH S imaju dva izmjenjivača u sebi, jedan za solarne kolektore te drugi od sustava toplinskog agregata. Osnova dobrog djelovanja solarnog sustava je pravilna usklađenost kolektora sa solarnim spremnikom kako bi se postigli maksimalni učini kod pripreme i akumuliranja tople sanitarne vode. U spremniku tople vode su slojevi vode različite temperature pa su iz tog razloga spremnici uski i visoki kako bi se omogućilo optimalno strujanje topline.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Modularni međuspremnici vode Vaillant allSTOR VPS se koriste za: podršku grijanju, solarnu pripremu potrošne tople vode, pripremu bazenske vode i dr. Primarno se spremnik zagrijava putem solarne energije (putem solarnih kolektora i solarnog modula), a dodatno se dogrijava putem bilo kojeg uređaja za proizvodnju topline (plinski zidni uređaj, plinski kotao, uljni kotao, kotao na kruta goriva, geotermalne toplinske crpke i dr.) od 10 kW do 160 kW. Prema zahtjevu za potrošnom toplom vodom odabire se i odgovarajući modul za toplu vodu s oznakom VPM 20/25 W ili VPM 30/35 W čiji je zadatak da na protočnom principu (putem pločastog izmjenjivača) prenese toplinu s akumulirane ogrjevne vode u međuspremniku na potrošnu toplu vodu.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Regulator Vaillant auroMATIC 620 ne samo da upravlja solarnim sustavom nego i cjelokupnim sustavom centralnog grijanja i to u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. Temperatura u sustavu se ovisno o vanjskoj temperaturi podiže ili snižava. Pritom se savršeno regulira međusobno djelovanje solarnog sustava i uređaja za centralno grijanje. Tek kada kolektori više ne mogu isporučivati dovoljnu količinu topline uključuje se funkcija dogrijavanja preko uređaja za grijanje.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Za primjenu u vikendicama i stanovima koji se rijetko koriste može se koristiti sustav Vaillant auroSTEP plus koji ima na sebi spojen jedan do tri solarna kolektora. Solarni spremnik s integriranom cijevnom grupom te dodatni električni grijač. To je sustav koji nije pod tlakom te nema ekspanzijsku posudu. Zahvaljujući posebno projektiranim pločastim kolektorima sa strukturnim staklom te sa serpetinskim apsorberom, sustav u fazi mirovanja gravitacijskim putem slijeva solarnu tekućinu nazad u izmjenjivač solarnog spremnika tako da su kolektori tada ispunjenji zrakom i nema opasosti od pregrijavanja.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Termosifonski solarni sustav Vaillant auroSTEP pro za pripremu potrošne tople vode koji radi na principu sile teže i razlike u gustoći hladne i zagrijane vode. Sustav radi bez dodatnih crpki, osjetnika te automatike tako da je instalacija vrlo jednostavna i brza. Sustav sadrži instalacijski set za ravni ili kosi krov; spremnik; kolektore te solarnu tekućinu. Ovaj sustav je namijenjen prvenstveno za toplije predjele gdje zimske temperature ne padaju ispod 0 C.
  Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Kondenzacijski kombinirani kotao Vaillant auroCOMPACT na najužem prostoru ujedinjuje prednosti plinskog uređaja za grijanje s kondenzacijskom tehnologijom i solarno zagrijavanje potrošne tople vode s tehnologijom laminarnog spremnika. Zahvaljujući već integriranom solarnom izmjenjivaču, solarnoj crpki te solarnoj automatici, kombinirani kotao moguće je kombinirati sa solarnim kolektorima za zagrijavanje potrošne tople vode. Na taj način spremnik se može zagrijati direktno (putem vlastitog izmjenjivača) ili indirektno putem solarne energije. Jedinica je kompletna centrala sa svim sigurnosnim i radnim elementima te pruža maksimalnu udobnost tople vode, visoki stupanj iskoristivosti na grijanju i pripremi vode, fleksibilno instaliranje i jednostavno posluživanje.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  SOLAR SERDAR

 2. SOLARNI MODULI

  Foto-naponski solarni sustavi pretvaraju sunčevu energiju u električnu energiju te se pri tome koristi pretvorba energije putem fotoelektričnog efekta. Fotonaponski sustavi se postavljaju u smjeru juga te pri optimalnom kutu insolacije od 30°. Sustavi mogu biti integrirani u krovnu konstrukciju, postavljeni pod optimalnim kutem te postavljeni na trackere koji prate dnevno gibanje Sunca i mijenjaju automatski položaj solarnog polja da se ostvari maksimalna insolacija.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Moduli se sastoje od niza serijski spojenih čelija monokristalnog ili polikristalnog silicija. Moduli se mogu koristiti u mrežnim sustavima on-grid ili u otočnim sustavima off-grid. Moduli su prekriveni kaljenim staklom debljine 3,2 mm koje može izržati udare tuče. Na module se tvornički daje garancija snage od 90% na deset godina i 80% na 25 godina. Maksimalni faktor pretvorbe solarne energije u sunčevu je oko 15% za monokristalne module.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Mrežni inverteri za on-grid sustave vrše izmjenu istosmjernog napona u napon gradske mreže. Jedinica ima u sebi zaštitu od preopterećenja, zaštitu od pregaranja, zaštitu od kratkog spoja, u slučaju nestanka mrežnog napona isključuje solarnu elektranu s mreže. Inverter za mrežni sustav vrši sinkronizaciju s mrežom te vrši ulogu punjenja.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Regulator za off-grid sustave punjenja upravlja naponom i strujom punjenja akumulatora te pravilnim punjenjem osigurava dugotrajnu upotrebu akumulatora.
  Regulatori imaju u sebi zaštitu od povratne struje preko noći.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Za solarne sustave koriste se posebno konstruirani akumulatori s natapajućim elektrolitom ili gelom koji imaju malu samopotrošnju manju od 3% mjesečno te imaju posebnu oznaku solar na sebi. Akumulatori se razlikuju od klasičnih akumulatora.
  Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Sa solarnim sustavima se koriste štedne žarulje i električna oprema klase A i A+ da se smanji opterećenje na akumulatorski sustav.
  Prije priključenja na off-grid sustav potrebno je zamijeniti neučinkovite električne uređaje.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  SOLAR SERDAR

 3. DIZALICE TOPLINE

  Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor grijanja COP u rangu 2,5-5,5 ovisno o vrsti dizalice topline. Uređaji se koriste u kombinaciji s geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Korištenje geotermalnih izvora energije omogućuje primjenu pasivnog hlađenja koje ima faktor hlađenja EER 20-25 što je najveći faktor hlađenja od svih poznatih tehnologija hlađenja. Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Geotermalna dizalica topline zemlja – voda ili voda-voda Vaillant geoTHERM je uređaj koji koristi akumuliranu toplinu zemlje te ju uz pomoć električne energije (rad kompresora) pretvara u toplinsku energiju za sustav grijanja.
  Dizalica topline koristi energiju geotermalnih voda putem usisnog izvora podzemne vode ili koristi površinske vode da ostvari kompresorski proces.
  Uređaj može raditi i sa geotermalnim sondama ili zemnim kolektorskim poljem Kombinirajući dizalice topline s posebno prilagođenim spremnicima za pripremu potrošne tople vode, besplatna energija sunca može se koristiti dvostruko.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Dizalica topline Vaillant geoTHERM exclusiv s integriranim spremnikom za potrošnu toplu vodu od 175 litara. Besplatna energija akumulirana u zemlji ili u geotermalnim vodama se osim za grijanje koristi i za pripremu tople vode.
  Spremnik za vodu je moguće mehanički odvojiti od same jedinice radi lakšeg transporta i instalacije. Integrirani atmosferski regulator u kombinaciji s komunikacijskom jedinicom u potpunosti automatizira rad dizalice topline pružajući korisniku mogućnost očitavanja besplatnih energetskih prinosa te opciju daljinskog parametriranja putem interneta.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Zračna dizalica topline Vaillant geoTHERM classic koristi akumuliranu toplinu zraka te ju uz pomoć električne energije (rad kompresora) pretvara u toplinsku energiju za sustav grijanja.
  Jedinica može raditi do vanjske temperature zraka -20°C te je opremljena električnim grijačem koji će pružiti podršku kada temperatura vanjskoga zraka nije dovoljna.
  Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Zemni kolektori se izgrađuju od plastičnih cijevi postavljenih na dubini 1,8-2,0 m ispod granice smrzavanja tla. Krugovi plastičnih cijevi se vode do razdjelnika i sabirnika smještenih u betonskom šahtu. Cijevi se potom vode do strojarnice i spajaju se na dizalicu topline. U mreži se nalazi glikol 30% koji omogućuje rad do -20°C te osigurava da neće doći do smrzavanja građevine.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Geotermalne sonde koriste istu tehnologiju kao i kolektori samo je razlika u tome što se četiri plastične cijevi koje čine sondu postavljaju vertikalnu u zemlju. Pri tome se zauzima manje prostora, a dobiva se na instaliranoj snazi sustava. Sonde se primjenjuju na prostorima na kojima nema dovoljno površine za ugradnju kolektora, a želimo instalirati dizalicu topline. Jedna sonda može osigurati prosječno oko 5 kW toplinske snage. Najveći broj instaliranih sondi za jedno blok naselje je izveden u Kini gdje je instalirano 655 sondi u stambeno naselju Linked Hybrid. Sustavom se pokriva grijanje i hlađenje stanova tijekom cijele godine. Kod grijanja se ostvaruje COP 4,6 dok se kod hlađenja ostvaruje EER 20-25.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Dodatna mogućnost je korištenje podzemnih bunarskih voda te riječnih, potočnih površinskih voda u kombinaciji s dizalicom topline. Moguće je ostvariti COP 5,5 što je najveći mogući toplinski učinak sustava grijanja. Ekonomski ovaj način grijanja je najpovoljniji jer je jedino potreban minimalan trošak električne energije za pokretanje dizalice topline. Ovaj sustav se može koristiti samo na mikrolokacijama koje su bogate vodama.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  SOLAR SERDAR

 4. REKUPARACIJA

  Rekuperatori su uređaji koji se ugrađuju kao obavezne jedinice u niskoenergetske i pasivne građevine te im je osnovni cilj smanjivanje ventilacijskih gubitaka građevine pomoću integriranih pločastih izmjenjivača topline.
  Jedinice imaju integrirani sustav filtracije zraka u kojem se iz zraka odvajaju čestice peludi, prašine, pore plijesni te se sustavom osigurava higijenski ispravan zrak. Sustavi su idealni za primjenu u kućama u kojima žive astmatičari jer je moguće osigurati higijenski ispravan zrak tijekom cijele godine.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Rekuperator Vaillant recoVAIR je jedinica konstruirana za primjenju u pasivnim i niskoenergetskim građevinama. Sukladno aktualnom naglasku na izgradnji niskoenergetskih objekata koji se izvode sa sustavima niskotemperaturnog grijanja, nameće se potreba izmjene zraka uz minimalne toplinske gubitke. Sustav za ventilaciju koji dovodi svježi zrak, a odvodi otpadni uz prijenos topline i filtraciju. Unutar uređaja integriran je aluminijski izmjenjivač topline s visokim stupnjem iskoristivosti od 90%, a odlikuje se minimalnom potrošnjom električne energije koja iznosi 175 W, odnosno 295 W pri nazivnim protocima.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  Kompaktna dizalica topline Zehnder comfoBOX koja u sebi ima integrirani rekuperator, spoj na geotermalni izvor (sonda ili kolektorsko polje), filtere zraka te hidrauličke grupe. Jedinica je namjenjena za primjenu u pasivnim i niskoenergetskim građevinama u zračnim sustavima grijanja i hlađenja. Distribucija topline je putem savitljivih plastičnih kanala koji se dovode do pojedine prostorije.
  Filtriranje zraka smanjuje količinu peludi i prašine koja ulazi u građevinu, dok rekuperator smanjuje za 90% ventilacijske gubitke građevine. Jedinica je kompaktna te zauzima malo prostora u odnosu na klasične strojarnice.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com

  SOLAR SERDAR

 5. Great post, energy deregulation is such a vast open full of troubles and opportunties.
  As electrical power and natural gas carries on and continues to deregulate nationally
  and globally much more options will be available to savvy entreprenuers.

  I’m believe you would agree that this is an fascinating time and new technologies will make even extra opportunity.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s