HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača

Sve europske države bez izuzetka opredijelile su se da u svoje strategije energetskog razvitka ugrade planove značajnog povećanja korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije i da implementiraju zakonodavni okvir u kojem će ti planovi biti ostvareni. Sve zemlje Europske unije imaju vlastitu strategiju u pogledu korištenja obnovljivih izvora energije.

Korištenjem obnovljivih izvora energije ostvaruju se interesi Republike Hrvatske u području energetike. Kako bih se ostvario sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije donesen je niz zakonskih i podzakonskih propisa od kojih su najvažniji:
•Zakon o energiji („Narodne novine”, broj: 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008),
•Zakon o tržištu električne energije („Narodne novine”, broj: 177/2004, 76/2007, 152/2008),
•Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine”, broj: 177/2004, 76/2007),
•Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine”, broj: 33/2007, 133/2007, 155/08, 155/09 i 8/2011),
•Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče („Narodne novine”, broj: 33/2007),
•Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine”, broj: 33/2007 i 8/2011),
•Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine”, broj: 67/2007),
•Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije („Narodne novine”, broj: 67/2007).

Prema Zakonu o energiji povlašteni proizvođač je energetski subjekt koji u pojedinačnom proizvodnom objektu istodobno proizvodi električnu energiju i toplinsku energiju, koristi otpad ili obnovljive izvore energije na gospodarski primjeren način koji je usklađen sa zaštitom okoliša.

Prema Uredbi o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačima električne energije, koji prema posebnim propisima imaju pravo na poticajnu cijenu za proizvodnju električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, sve dok ukupna planirana proizvodnja električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja ne dosegne minimalni udio.

Planirano je da do 31. prosinca 2010. godine minimalni udio električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije čija se proizvodnja potiče, iznosi 5,8 % u ukupnoj potrošnji električne energije. Svu električnu energiju koju proizvedu povlašteni proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste OIEK a čija se proizvodnja potiče, otkupljuje operator tržišta, odnosno preuzima svaki pojedini opskrbljivač na način i pod uvjetima propisanim Uredbom.

Tarifnim sustavom određuje se pravo povlaštenog proizvođača električne energije na poticajnu cijenu električne energije koju operator tržišta plaća za isporučenu električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja. Tarifnim sustavom utvrđene su tarifne stavke i visina tarifnih stavki za električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, ovisno o vrsti izvora, snazi i drugim elementima isporučene energije, kao i način i uvjeti primjene tih elemenata.

Pravo na poticajnu cijenu stječe proizvođač električne energije koji koristi obnovljive izvore energije, odnosno kogeneraciju za proizvodnju električne energije pod uvjetom da je:
•ishodio rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, te
•sklopio s operatorom tržišta (HROTE) ugovor o otkupu električne energije.

Povlašteni proizvođač električne energije svoje pravo na poticajnu cijenu prema Tarifnom sustavu ostvaruje ispunjenjem uvjeta iz ugovora o otkupu električne energije kojeg je sklopio s Operatorom tržišta. Radi sklapanja ugovora o otkupu električne energije energetski subjekt podnosi operatoru tržišta, zahtjev uz koji mora priložiti:
•predugovor ili ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu
•prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Ugovor o otkupu električne energije se sklapa se na rok važenja od 12 godina. Postojeća postrojenja koja koriste OIE za proizvodnju električne energije starija od 12 godina nemaju pravo na poticajnu cijenu. Operator tržišta sklapat će ugovore o otkupu električne energije uz poticajnu cijenu s povlaštenim proizvođačima električne energije dok ukupna planirana proizvodnja električne energije iz postrojenja koja koriste OIE ne ispuni minimalni udjel električne energije utvrđen propisom.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

Željko Serdar
Voditelj udruženja