HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP)

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u Odjelu za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost vodi Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP) koji su u sustavu poticanja odnosno u procesu stjecanja statusa povlaštenog proizvođača. Registar OIEKPP je jedinstvena i aktualna evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i kogeneracije u Republici Hrvatskoj, postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske.
U Registru OIEKPP se vodi evidencija o nositelju projekta, povlaštenom proizvođaču električne energije i postrojenju, koji uključuju podatke o lokaciji i tipu postrojenja, tehničko-tehnološkim značajkama i uvjetima korištenja ovisno o primijenjenoj tehnologiji, osnovnim pogonskim podacima (instalirana snaga postrojenja te planirana proizvodnja električne energije i toplinske energije) te drugim podacima iz prethodnog energetskog odobrenja i energetskog odobrenja, prethodnog rješenja i rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (lokacija, geodetske točke, rokovi, dužnosti i sl). Registar je javno objavljen na stranicama Ministarstva u obliku strukturiranih izvještaja-tablica i grafičkom obliku .

Podnošenje zahtijeva za prethodno energetsko odobrenje i energetsko odobrenje, upis u Registar OIEKPP i izmjenu podataka moguće je i preporuča se izvršiti i pomoću odgovarajućih eObrazaca Registra OIEKPP . Nositelj projekta eObrasce popunjava i šalje Ministarstvu „on-line“ a nakon toga ih tiska i šalje potpisane i uz potrebnu dokumentaciju na adresu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravu za energetiku, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Obrada u Ministarstvu započinje nakon službenog zaprimanja pismenog zahtijeva. eObrasci služe da olakšaju unos podataka i osiguraju njihovu kvalitetu.

Registar OIEKPP podržava poslovni proces propisan Pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije kao i funkcionalnosti koje olakšavaju upravljanje podacima u praksi djelatnika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Ministarstvo tijekom cijele godine zaprima zahtjeve za izdavanje prethodnog energetskog odobrenja (PEO), energetskog odobrenja (EO) ili zahtjeve za upis izgrađenog postrojenja u Registar OIEKPP. Prvi dio procesa pokriven je sustavom eObrasci, čime će svi elektronički ispunjeni obrasci sadržavati podatke koji će unaprijed biti validni i dobro strukturirani, uz mogućnost automatskog prijenosa podataka u bazu. Odgovorne osobe u Ministarstvu zatim provode proces odobravanja zahtjeva i unosa projekta u Registar Projekata. Projekti se u ovom registru prate kroz cijeli proces ishođenja potrebnih dozvola i rješenja. Rješenja vezana uz stjecanje statusa povlaštenog proizvođača prate se kroz Registar Povlaštenih proizvođača, u kojem se nalaze nositelji projekata koji su stekli ovaj status. Podaci vođeni u Registru OIEKPP koriste se za generiranje predefiniranih izvještaja za potrebe Ministarstva ili šire javnosti, kao i za prikaz sumarnih podataka i lokacija postrojenja na interaktivnoj karti na javnom web portalu.

Komponenta A
Komponenta (A) Projekta OIE odnosi se na potporu razvoju tržišta, odnosno potporu tržišnom okviru i ostalim tržišnim uvjetima za razvoj obnovljivih izvora energije. Potpora se ostvaruje kroz omogućavanje tehničke podrške (savjetničkih usluga i školovanja) dionicima tržišta kao što su:

•Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP)
•Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)
•Hrvatski operator tržišta energije (HROTE)
•Operator prijenosnog sustava (HEP OPS)
•Operator distribucijskog sustava (HEP ODS)
Rezultati savjetničkih usluga omogućuju dionicima podršku u

•Provedbi politike
•Uspostavi i provedbi administrativnih procedura
•Pripremi legislative
•Tehničkim aspektima
U razdoblju trajanja projekta ostvarene su slijedeće savjetničke usluge kao potpora razvoju tržišta:

•Podrška MINGORP-u: Tehnička podrška za autorizaciju projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije, te razvoj Registra projekata i povlaštenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
•Podrška MINGORP-u: Pravna podrška za autorizaciju projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije, te razvoj Registra projekata i povlaštenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
•Podrška MINGORP-u: Tehnička podrška u nadogradnji Registra projekata i povlaštenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
•Podrška MINGORP-u: Potpora izradi pravne regulative za proizvodnju toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora.
•Podrška MINGORP-u: Tehnička podrška u nadogradnji Registra projekata i povlaštenih proizvođača za projekte proizvodnje toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora.
•Podrška MINGORP-u: Revizija tarifnog sustava obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
•Podrška MINGORP-u: Pravna podrška u reviziji podzakonskih akata OIEiK i provođenju administrativnih procedura.
•Podrška MINGORP-u: Razvoj politike i mjera za povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora i ostvarenje dugoročnih obvezujućih ciljeva.
•Podrška HROTE-u: Podrška razvoju sustava jamstva podrijetla električne energije.
•Podrška OPS-u: Razvoju software-a za predviđanje proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana priključenih na elektroenergetski sustav.
•Podrška OPS-u: Revizija „Dodatnih tehničkih uvjeta za priključenje vjetroelektrana i rad na prijenosnoj mreži“, te razvoj software-a za predviđanje, u ultra-kratkom vremenu, proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana priključenih na elektroenergetski sustav.
•Podrška ODS-u: Detaljna razrada tehničkih uvjeta za priključenje vjetroelektrana na distribucijski sustav, kao i mjere za siguran rad, pogon i eksploataciju vjetroelektrana unutar distribucijskog sustava (tzv. „wind code“).
•Podrška svima: Pružanje savjetničkih usluga za potporu razvoju učinkovitijeg procesa ishođenja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije

Komponenta B
Komponenta (B) Projekta OIE odnosi se na pripremu pojedinih projekata i ima kao primarni cilj osigurati niz dobro pripremljenih i bankarski isplativih projekata, kroz usluge identifikacije i savjetovanja te direktnu financijsku potporu za razvojni kapital.

B1. Podrška pripremi projekata

Podrška pripremi projekata se usredotočila na potporu nositeljima razvoja (developerima), pružanjem savjeta i znanja o financiranju, dozvolama, studijama izvedivosti i ostalim razvojnim aktivnostima. Ova je komponenta koordinirana s MINGORP, a uspješna provedba rezultira s povećanim i poboljšanim tijekom projekata obnovljivih izvora energije prijavljenih u Registar. U tu svrhu, pri MINGORP, unutar Uprave za energetiku u Odjelu za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost osnovano je:

•Savjetništvo za projekte obnovljivih izvora – SPOI
Također, pružena je potpora savjetništvu kroz savjetničku uslugu:

•Podrška SPOI-u: Primjeri najbolje prakse za kogeneraciju na drvnu biomasu iz drvne industrije i šumarstva.
B2. Krediti za pripremu projekata OIE

Krediti za pripremu projekata OIE (tzv. Contingent Loan Facility – CLF) namijenjeni su za pripremu projektne dokumentacije i studije izvodljivosti u ranoj fazi razvoja nekog projekta OIE, što znači izradu potrebne pripremne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola temeljem kojih je moguća daljnja implementacija svakog pojedinog projekta.

Krediti su odobravani putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) uz suradnju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), a kroz kreditni Program za pripremu projekata OIE. Navedenim kreditima financiralo se do 50% ukupnih prihvatljivih troškova projektne dokumentacije. Kamatna stopa kredita iznosila je 4% godišnje, a povrat kredita je jednokratan, 12 mjeseci nakon isteka roka korištenja od 3 godine.
Za navedena kredite utrošena su sva raspoloživa sredstva iz Darovnice Svjetske banke (2 mil USD) te je sklopljeno 15 ugovora o kreditiranju za različite vrste OIE

Korisne adrese
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Republike Austrije 20

Uredi županija nadležni za prostorno planiranje i graditeljstvo

Grad Zagreb
Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Trg Stjepana Radića 1/I, Zagreb

Bjelovarsko – bilogorska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu
Ante Starčevića 8, Bjelovar

Brodsko – posavska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Trg pobjede bb, Slavonski Brod

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik

Istarska županija
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
Sergijevaca 2 (nova adresa), p.p. 198, Pula

Karlovačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša
Križanićeva 11, Karlovac

Koprivničko – križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Nemčićeva 5, Koprivnica

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Magistratska ulica 1, Krapina

Ličko–senjska županija
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo
Ulica dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ruđera Boškovića 2, Čakovec

Osječko – baranjska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Europske avenije 11, Osijek

Požeško – slavonska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
Županijska 11, Požega

Primorsko – goranska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Riva 10/1, Rijeka

Sisačko-moslavačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Stjepana i Antuna Radića 30, Sisak

Splitsko – dalmatinska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje
Vukovarska 1, Split

Šibensko – kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Kralja Zvonimira 16, Šibenik

Varaždinska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Franjevački trg 7, Varaždin

Virovitičko-podravska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša
Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica

Vukovarsko-Srijemska županija
Zavod za prostorno uređenje
Županijska 9, Vukovar

Zadarska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
B. Petranovića 8, Zadar

Zagrebačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ulica grada Vukovara 72/III, Zagreb

Uredi velikih gradova i gradova sjedišta županija nadležni za prostorno planiranje i graditeljstvo

Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Trg Eugena Kvaternika 2

Čakovec
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Kralja Tomislava 15

Dubrovnik
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
Zeljarica 3

Gospić
Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Budačka 55

Karlovac
Upravni odjel za prostorno planiranje i graditeljstvo
Ivana Banjavčića 11

Koprivnica
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Zrinski trg 1/1

Krapina
Jedinstveni upravni odjel
Magistratska 30

Osijek
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Šetalište kardinala Franje Šepera 12, prvi kat

Pazin
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10

Požega
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje
Trg svetog Trojstva 1

Pula
Upravni odjel za prostorno uređenje
Forum 2

Rijeka
Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
Trpimirova 2/II (Riječki neboder)

Samobor
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Zagorska 41

Sisak
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Rimska 26

Slavonski Brod
Služba za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja
Vukovarska 1

Split
Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Obala kneza Branimira 17

Šibenik
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju
Petra Grubišića 1

Varaždin
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
Trg kralja Tomislava 1

Velika Gorica
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Trg kralja Tomislava 34, kat II

Vinkovci
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Bana Jelačića 1

Virovitica
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Ljudevita Patačića 1

Vukovar
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i uređenje grada
Dr. Franje Tuđmana 1

Zadar
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
Brne Krnarutića 13

Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14;

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb, Miramarska 23;

HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )